JAARREKENING 2023

Staat van baten en lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

 
Baten
2023 
2022 
13
Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)
2.030
 
1.792
 
14
Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds
4.293
 
(14.900)
 
15
Overige baten
1
 
-
 
 
Totaal baten
 
6.324
 
(13.108)
           
 
Lasten
2023
 
2022
 
16
Pensioenuitkeringen
 
1.468
 
1.337
17
Pensioenuitvoeringskosten
 
36
 
34
           
18
Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds
       
 
Pensioenopbouw
1.633
 
2.284
 
 
Toeslagverlening
1.560
 
3.369
 
 
Interesttoevoeging
1.495
 
(297)
 
 
Onttrekking voor uitkeringen
en pensioenuitvoeringskosten
(1.487)
 
(1.361)
 
 
Wijziging marktrente
1.679
 
(18.577)
 
 
Wijziging in actuariële grondslagen
20
 
396
 
 
Wijziging uit hoofde van overdrachten van rechten
88
 
(55)
 
 
UFR-wijzigingen
(161)
 
61
 
 
Overige mutaties voorziening pensioenverplichtingen
34
 
(73)
 
 
Totaal mutatie voorziening pensioenverplichtingen
 
4.861
 
(14.253)
           
19
Mutatie voorziening gemoedsbezwaarden
 
1
 
-
20
Saldo herverzekering
 
-
 
-
21
Saldo overdrachten van rechten
 
(81)
 
53
22
Overige lasten
 
2
 
4
           
 
Totaal lasten
 
6.287
 
(12.825)
           
 
Saldo van baten en lasten
 
37
 
(283)
           
 
Verdeling fondsresultaat
2023
 
2022
 
 
Mutatie algemene reserve
 
37
 
(283)
           
 
Totaal verdeling fondsresultaat
 
37
 
(283)
De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de staat van baten en lasten.
Arrow-prev Arrow-next