JAARREKENING 2023

Balans per 31 december (na resultaatverdeling)

(bedragen x € 1 miljoen)

 
Activa
2023
 
2022
 
 
Beleggingen voor risico pensioenfonds
       
1
Vastgoedbeleggingen
3.411
 
3.328
 
2
Aandelen
13.975
 
12.371
 
3
Vastrentende waarden
30.939
 
28.298
 
4
Derivaten
1.756
 
2.178
 
5
Overige beleggingen
6.522
 
5.723
 
 
Totaal beleggingen
 
56.603
 
51.898
           
6
Vorderingen en overlopende activa
 
5.505
 
5.749
           
 
Overige activa
       
7
Liquide middelen
 
159
 
158
           
 
Totaal activa
 
62.267
 
57.805
           
 
Passiva
2023 
2022 
 
Stichtingskapitaal en reserves
       
 
Algemene reserve
4.707
 
4.670
 
8
Totaal reserve
 
4.707
 
4.670
           
 
Technische voorzieningen
       
9
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico ­pensioenfonds
49.934
 
45.073
 
10
Spaarfonds gemoedsbezwaarden
5
 
4
 
 
Totaal technische voorzieningen
 
49.939
 
45.077
           
11
Derivaten
 
6.071
 
6.935
           
12
Overige schulden en overlopende passiva
 
1.550
 
1.123
           
 
Totaal passiva
 
62.267
 
57.805
De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans.
Arrow-prev Arrow-next