GOED PENSIOEN; NU EN IN DE TOEKOMST

Op weg naar de nieuwe pensioenregeling

In onze strategie wordt prioriteit gegeven aan de invoering van de nieuwe pensioenregeling. Hiervoor is al in 2021 een programma ingericht voor een beheerste, tijdige en evenwichtige overgang naar het nieuwe stelsel. Zodat onze deelnemers krijgen waar ze recht op hebben en dat iedereen zich voldoende geïnformeerd voelt. Dat is cruciaal voor het vertrouwen en het draagvlak dat nodig is bij een grote verandering als deze.

In 2023 informeerden wij op verschillende momenten onze deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers over de actualiteiten ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel en de gevolgen voor hen. Direct na het aannemen van de wet in de Eerste Kamer verstuurden wij een brochure, waarin de focus lag op wat hetzelfde blijft en wat verandert. Verder ging aandacht naar het hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en/of gewezen deelnemers en werd een tijdlijn gegeven van de belangrijkste stappen. In PME Magazine, de website, digitale nieuwsbrieven, webinars en een bijeenkomst voor gepensioneerden van PME besteedden wij aandacht aan de aankomende nieuwe regels voor pensioen. Verder is in het najaar een eerste kennismeting uitgevoerd onder een groep deelnemers en gepensioneerden. Door deze meting regelmatig te herhalen, meten we de effectiviteit van onze communicatie.

In 2023 stelden wij criteria vast voor solidariteit, deelnemersgerichtheid, uitvoerbaarheid, begrijpelijkheid en kostenniveau, die wij hanteren bij de beoordeling van de afspraken van sociale partners en bij onze eigen besluitvorming in het kader van de nieuwe pensioenregeling. Daarnaast moeten de nieuwe regeling en de finan­ciële opzet uiteraard voldoen aan wet- en regel­geving en moet sprake zijn van een beheerste en integere bedrijfsvoering. Bij het omzetten van de oude aanspraken en rechten naar de nieuwe regeling moet sprake zijn van evenwichtigheid. Voor het evenwichtig in­varen stelden wij, samen met het verantwoordingsorgaan, principes en uitgangspunten vast. Deze principes en uitgangspunten hanteren wij voor (de beoordeling van) een evenwichtige overgang. Tot slot werd in 2023 op basis van een vastgesteld kader de voorlopige risicohouding bepaald. De definitieve risico­houding wordt medio 2024 vastgesteld.

In september 2023 startten sociale partners in onze sector de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling. Voorafgaand daaraan informeerden wij de sociale partners over de verschillende onderdelen van de nieuwe wet­geving en de uitkomsten van onderzoeken en analyses. Bij deze onderhandelingsgesprekken zijn wij als toehoorder aanwezig. Verdieping en voorbereiding van de gesprekken vindt plaats in een technische commissie, waarin ook vertegenwoordigers van PME zitting hebben.

Synchroon aan de gesprekken tussen sociale partners namen wij al voorlopige besluiten op verschillende onderdelen van de financiële opzet. Op basis van analyses zijn voorlopige keuzes gemaakt in:

  • Het beleggingsbeleid; methode beschermingsrendement, toedeelregels voor ­beschermings- en overrendement
  • Het uitkeringsbeleid; gelijke aanpassingen voor alle pensioengerechtigden, hoogte ­projectierendement, spreidingstermijn
  • Het solidariteitsbeleid; vul- en uitdeelregels reserve, maximum voor reserve.

Een stresstest en pre-mortem analyse maakten onderdeel uit van het besluitvormingsproces.

Samen met onze uitvoerders MN en TKP maakten we in 2023 afspraken over de ‘connectiviteit’ tussen de organisaties en de gegevensuitwisseling. Beide partijen hebben zich gecommitteerd aan de SIVI standaard. MN en TKP rapporteren maandelijks gezamenlijk over de voortgang van implementatie en (de beheersing van) de risico’s die hiermee samenhangen.

De kwaliteit van de data in de systemen van onze uitvoerders moet uiteraard goed zijn. Wij moeten ook aantoonbaar beschikken over een adequate beheersing van de kwaliteit van alle data die relevant zijn voor de uitvoering, waar­onder deelnemersdata, werkgeversdata, vermogensbeheerdata en rapportagedata. Data moeten, in meer of mindere mate, kunnen worden getoetst op juistheid, tijdigheid en volledigheid. In 2023 stelden wij het datakwaliteits­raamwerk vast, zijnde het geheel aan systemen, processen en voorschriften om de kwaliteit van data aantoonbaar te kunnen borgen.

Aan het einde van het eerste kwartaal 2024 bereikten sociale partners een hoofdlijnen­akkoord voor een nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2026. De afspraken over de overgang naar de nieuwe pensioenregeling worden uitgewerkt in het nog op te stellen transitieplan. De vereniging van gepensioneerden van PME (VGPME) maakt gebruik van het hoorrecht op het concept transitieplan. De verschillende achterbannen van sociale partners worden daarna nog geraadpleegd.

Sociale partners kiezen voor een solidaire ­premieregeling. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe regeling zijn:

  • Werknemers bouwen een pensioenpot op waarin kapitaal zit dat gereserveerd is voor hun pensioen.
  • Die pensioenpot groeit door de jaren heen door de inleg (premie) en door beleggings­rendementen.
  • De hoogte van het kapitaal in de pensioenpot en de rente bepalen uiteindelijk de hoogte van het pensioen als mensen met pensioen gaan.
  • Ontvang je eenmaal een pensioen, dan is dat een variabele pensioenuitkering. Om te voorkomen dat de pensioenen te veel schommelen, bevat de nieuwe pensioenregeling verschillende maatregelen die zorgen voor de stabilisering van de pensioenuitkering.
Arrow-prev Arrow-next