VERANTWOORDING EN TOEZICHT

Naleving code pensioenfondsen

De Code Pensioenfondsen (de code), opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, geeft de normen voor goed pensioenfondsbestuur weer. De code bevat bepalingen voor het functioneren van het bestuur en de overige gremia binnen een pensioenfonds. Daarnaast bevat de code normen voor onder andere integraal risicomanagement, beloningen, communicatie, diversiteit en verantwoord beleggen. De normen in de code zijn voor ons leidend, maar bieden het bestuur ook ruimte om eigen, fondsspecifieke keuzes te maken. Dit wordt ook wel het ‘pas-toe-of-leg-uit-beginsel’ genoemd. Eind 2023 wijken wij op twee onderdelen af van deze code (33-Diversiteit en 34-Zittingsduur). In 2022 weken we op drie normen af (33-Diversiteit, 34-Zittingsduur en 28-Evaluatie bestuur).

De afwijkingen die we eind 2023 hadden, ­worden hierna toegelicht.

Diversiteit (norm 33)

Binnen het bestuur voldoen wij in 2023 aan de diversiteitsdoelstelling van ten minste één vrouw en één man, maar niet aan de doelstelling om ook bestuursleden jonger dan 40 jaar te hebben. In het verantwoordingsorgaan heeft geen vrouw zitting en ook geen persoon jonger dan 40 jaar. Bij de - voor het verantwoordings­orgaan - benoemende organisaties wordt het diversiteitsbeleid steeds onder de aandacht gebracht, maar tot op heden zijn nog geen ­vrouwen of jonge deelnemers benoemd in het verantwoordings­orgaan. Het bestuur kent een stappenplan om diversiteit te bevorderen. Onderdeel daarvan is dat tijdig met voor­dragende/benoemende organisatie in gesprek wordt gegaan over de in te vullen vacatures en de wensen daaromtrent. Ook heeft het bestuur om bij te dragen aan de diversiteit in de gehele pensioensector in de afgelopen jaren trainee­ships opengesteld.

Zittingsduur (norm 34)

In afwijking van de code kunnen onze uitvoerende bestuursleden (in dienst van het fonds) vaker dan twee keer worden her­benoemd, als het niet-uitvoerend bestuur met algemene stemmen daartoe besluit. Dit kan bijvoorbeeld gewenst zijn om continuïteitsrisico’s te mitigeren,

De code pensioenfondsen kent een achttal rapportagenormen. In onderstaande tabel geven wij aan hoe wij aan deze normen voldoen. Voor een volledige rapportage over de naleving van de code zie bijlage 3 van dit jaarverslag.

Per 1 januari 2024 geldt een nieuwe Code ­Pensioenfondsen. Het bestuur heeft een jaar de tijd deze te implementeren. Het bestuur is eind 2023 een analyse gestart naar de gevolgen van deze nieuwe Code.

 
Norm
Toelichting
5
Het bestuur legt verantwoording af over het beleid dat het voert, de gerealiseerde uitkomsten van dit beleid en de beleidskeuzes die het eventueel voor de toekomst maakt. Het bestuur weegt daarbij de verschillende belangen af van de groepen die bij het pensioenfonds betrokken zijn. Ook geeft het bestuur inzicht in de risico’s van de belanghebbenden op korte en lange termijn, gerelateerd aan het overeengekomen ambitieniveau.
Het bestuur legt verantwoording af door middel van het jaarverslag. Verder wordt door bericht­geving op de website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten informatie gegeven en verantwoording afgelegd. Waar mogelijk wordt inzicht gegeven in de gemaakte afwegingen en risico’s. Het bestuur en het intern toezicht leggen intern uitgebreid verantwoording af aan het verantwoordings­orgaan.
31
De samenstelling van fondsorganen is wat betreft geschiktheid, complementariteit, diversiteit, afspiegeling van belanghebbenden en continuïteit vast­gelegd in beleid. Zowel bij de aanvang van een ­termijn als tussentijds bij de zelfevaluatie vindt
een check plaats.
Zie onderdeel De organisatie van PME als stevig fundament).
33
In zowel het bestuur als in het VO of het BO is er ten minste één vrouw en één man. Er zitten zowel mensen van boven als van onder de 40 jaar in. Het bestuur stelt een stappenplan op om diversiteit in het bestuur te bevorderen.
Zie onderdeel De organisatie van PME als stevig fundament en bijlage 1 Personalia 2023)
47
Het intern toezicht betrekt deze Code bij de ­uitoefening van zijn taak.
Zie onderdeel Verklaring intern toezicht PME
58
Het bestuur geeft publiekelijk inzicht in missie, visie en strategie.
Zie onderdeel Missie en Visie.
En strategische koers.
62
Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent verantwoord beleggen vast en zorgt ervoor dat deze beschikbaar zijn voor belanghebbenden.
Zie onderdeel Duurzaam en verantwoord ­beleggen.
64
Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de naleving van de interne gedragscode (zoals bedoeld in de normen 15 en 16) en deze Code, net als over de evaluatie van het functioneren van het bestuur.
Zie onderdeel Governance, onderdeel Verantwoording en toezicht, bijlage 3 Naleving
Code Pensioenfondsen 2023 en onderdeel ­ccompliance- en privacy officer.
65
Het bestuur zorgt voor een adequate klachten- en geschillenprocedure die voor belanghebbenden eenvoudig toegankelijk is. In het jaarverslag rapporteert het bestuur over de afhandeling van klachten en de veranderingen in regelingen of processen die daaruit voortvloeien.
Zie onderdeel Klachten
Arrow-prev Arrow-next