BIJLAGEN

Bijlage 2

Risicotaxonomie PME en risicobereidheid

Risicotaxonomie en risicobereidheid PME

Risico
Risico-omschrijving
STRATEGISCH
Risico’s die verband houden met de realisatie van de strategische ­doelstellingen.
Omgeving
Risico op van buiten het fonds en de beheerketen komende veranderingen.
Draagvlak deelnemers
Risico op verminderd of onvoldoende draagvlak onder deelnemers
(en gepensioneerden) voor de verplichte deelname of deelname aan PME.
Draagvlak werkgevers
Risico op verminderd of onvoldoende draagvlak onder werkgevers voor de ­verplichte deelname of deelname aan PME.
Draagvlak sociale ­partners
Risico op verminderd of onvoldoende draagvlak onder sociale partners.
Wet- en regelgeving
Risico dat het niet langer mogelijk is de Bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst (BUO) uit te voeren of de complexiteit in de uitvoering toeneemt als gevolg van (wijzigingen in) wet- en regelgeving, politiek sentiment of gebeurtenissen.
Toezicht
Risico dat het toezicht strikter wordt en de hoeveelheid eisen waaraan moet ­worden voldaan toeneemt waardoor het besluitvormingsproces van het fonds of uitvoering van de taken van het fonds worden belemmerd.
Governance
Risico op van binnen het fonds en de beheerketen komende veranderingen.
Missie, visie, strategie en cultuur
Risico dat het fonds geen duidelijke missie, visie en/of strategie heeft of dat de
cultuur binnen het fonds adequate besturing belemmert en/of de structuur van
het fonds het zijn van een lerende organisatie in de weg staat.
Verandervermogen bestuur
Risico dat het bestuur niet tijdig of niet adequaat kan inspelen op veranderingen
in de externe omgeving.
Effectiviteit bestuur
Risico dat het bestuur onvoldoende geschikt is en zich niet houdt aan de ­rol­invulling zoals beoogd in het bestuursmodel van het fonds.
FINANCIEEL
Risico’s die verband houden met de financiële opzet van het fonds
en de beleggingen
Balans
Risico van veranderingen in de dekkingsgraad als gevolg van afwijkende rendementen tussen beleggingen en verplichtingen.
Rente
Risico op fluctuaties van rentetermijnstructuren.
Markt
Risico op wijzigingen in marktprijzen van beleggingsinstrumenten.
Valuta
Risico dat beleggingen in een vreemde valuta in waarde dalen omdat de
wisselkoers tussen de vreemde valuta en de euro daalt.
Krediet
Risico dat een crediteur contractuele of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder verstrekte kredieten, leningen, vorderingen, ontvangen garanties) niet nakomt (heeft voor PME enkel betrekking op vastrentende beleggingen).
Tegenpartij
Risico op in gebreke blijven van een tegenpartij, dat voor PME voortvloeit uit de posities in derivaten en het securities lending programma.
Liquiditeit
Risico dat het fonds niet over voldoende liquide financiële middelen beschikt om op enige termijn aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Op korte termijn betreft dit het risico van het niet kunnen voldoen aan acute betalingsverplich­tingen, op lange termijn betreft dit het risico van te veel illiquide beleggingen in de portefeuille.
Concentratie
Risico van een grote eenzijdige belegging. De concentratie kan betrekking hebben op een geografische of sectorale concentratie, een concentratie op één specifieke belegging en een concentratie op één specifiek risico.
Inflatie
Risico op fluctuaties van inflatietermijnstructuren.
Actief
Risico dat door het voeren van een actief beleggingsbeleid een lager ­portefeuille­rendement behaald wordt dan het rendement op de benchmark.
ESG
Risico op verandering in milieu, sociaal of governance-omstandigheden
Klimaat (Environmental)
Risico op fysieke gevolgen van klimaatverandering en transitierisico’s als gevolg van klimaatverandering
Overig Environmental
Risico op overige negatieve milieuaspecten zoals het verlies van biodiversiteit,
ontbossing en waterschaarste
Social
Risico dat sociale aspecten, zoals mensenrechten, arbeidsomstandigheden en maatschappelijke ongelijkheid, onvoldoende worden gewaarborgd
Governance
Risico van ondermaats ondernemingsbestuur, waaronder excessieve bestuurdersbeloning of onvoldoende diversiteit binnen het bestuur
Verzekeringstechnisch
Risico dat uitkeringen (nu dan wel in de toekomst) niet gefinancierd kunnen worden vanuit premie- en/of beleggingsinkomsten als gevolg van onjuiste en/of onvolledige (technische) aannames en grondslagen.
Pensioenresultaat
Op voorhand geldt: sociale partners stellen de pensioenambitie vast in afstemming met PME.
Risico is tweeledig, namelijk:
dat op basis van de jaarlijkse haalbaarheidstoets de verwachte ambitie niet wordt behaald (door gewijzigde economische omstandigheden of een andere startpositie);
het geambieerde pensioenresultaat niet wordt gerealiseerd doordat de aan­names en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de ambitie (rente,
beleggingen, inflatie e.d.) afwijken van de daadwerkelijke waarden. Dat uit zich in kortingen dan wel niet-indexeren.
Grondslagen
Risico dat verliezen optreden als gevolg van verschillen tussen de werkelijke ­ontwikkelingen in het deelnemersbestand en de veronderstelde grondslagen
(o.a. sterfte en arbeidsongeschiktheid).
Premie
Risico dat de premie ontoereikend is waardoor het fonds verlies op de premie leidt.
OPERATIONEEL
Risico samenhangend met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting dan wel procesuitvoering.
Uitbesteding
Risico samenhangend met de uitbesteding van operationele activiteiten aan een uitbestedingspartij.
Gelijkgerichtheid met uitbestedingspartijen
Het risico dat de bedrijfsvoeringen van de uitbestedingspartijen en het fonds niet of onvoldoende op elkaar aansluiten.
Beoordeling uitbesteding (conform SLA)
Risico dat uitbestedingspartijen niet of onvoldoende uitvoering geven aan het
contract, dienstenbeschrijving en/of gemaakte SLA afspraken.
Continuïteit ­dienstverlening
Risico dat de continuïteit van de dienstverlening die het fonds en de (onder)uit­bestedingspartij overeen zijn gekomen in gevaar komt als gevolg van ontoereikende financiële soliditeit van de tegenpartij, contractbreuk of het beëindigen van de activiteiten door de tegenpartij.
Afhankelijkheid
Risico dat het fonds te afhankelijk wordt van één uitbestedingspartij doordat zij niet of moeilijk kan overstappen naar een andere uitbestedingspartij.
Uitvoeringskosten
Risico op onvoldoende doelmatige uitvoering
Wendbaarheid uitbestedingspartij
Risico dat de uitbestedingspartij over onvoldoende (strategisch) inzicht en/of niet over een toekomstbestendige organisatie-inrichting beschikt en daardoor niet goed in staat is om verandertrajecten te realiseren.
Operationeel
Risico samenhangend met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting dan wel procesuitvoering binnen het fonds danwel binnen de uitbestedingspartij.
Kwalitatieve / kwantitatieve personele bezetting
Risico op onvoldoende kwalitatieve en/of kwantitatieve personele bezetting
zowel bij het fonds als bij derden waaraan het fonds de werkzaamheden heeft ­uitbesteed.
Kwaliteit en naleving AO/IB processen
Risico dat het fonds of de uitbestedingspartij niet beschikken over een adequate administratieve organisatie, procedures en/of beheersmaatregelen en/of dat
de administratieve organisatie, procedures en/of beheersmaatregelen niet of
onvoldoende worden nageleefd.
Continuïteit bedrijfsvoering (BCM)
Risico dat het fonds of de uitbestedingspartij onvoldoende doeltreffend zijn om bedrijfskritische processen draaiende te houden of te hervatten na verstoringen als gevolg van (potentiële) bedreigingen die de continuïteit van de organisatie kunnen aantasten.
Informatie t.b.v. sturing en besluitvorming
Risico dat onjuiste of onvolledige informatie leidt tot onjuiste uitkeringen aan
deelnemers en/of onjuiste besluitvorming.
Communicatie
Risico van niet effectief, tijdig of juist communiceren richting deelnemers, werk­gevers en andere belanghebbenden met als gevolg reputatieschade en draag­vlakvermindering met betrekking tot het pensioenstelsel en/of het fonds.
Kwaliteit dienstverlening
Risico dat de door (onder)uitbestedingspartijen geleverde kwaliteit van de werkzaamheden niet in overeenstemming is met het door het fonds gewenste dan wel aan belanghebbenden toegezegde niveau.
Advies
Risico dat het advies vanuit derden onjuist of onvolledig is, onvoldoende wordt onderbouwd of niet wordt gechallenged.
Onderuitbesteding
Risico op onvoldoende continuïteit en/of toereikendheid van de dienstverlening door derden waaraan de primaire uitbestedingspartijen van PME werkzaamheden (te weten MN en TKP) hebben uitbesteed.
Data- en modelkwaliteit
Risico op onvoldoende doeltreffende datakwaliteit en risico dat beslissingen
genomen worden o.b.v. incorrecte, ontoereikende of onjuist gebruikte of ­geïnterpreteerde modeluitkomsten.
IT
Risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu, niet beheerst of onvoldoende beveiligd zijn.
Cyber- & Information Security
Risico op onvoldoende doeltreffende Cyber- en Information Security.
IT Operations & Service Delivery
Risico op onvoldoende doeltreffende IT Operations en Service Delivery.
Juridisch
Het risico dat het fonds aansprakelijk wordt gesteld voor de (materiële en/of immateriële) schade van derden of dat contractuele bepalingen niet volledig en/of niet correct gedocumenteerd zijn of niet afdwingbaar zijn.
Afdwingbaarheid ­contracten
Risico op het niet afdwingbaar zijn van contracten
(waaronder ook de pensioenregeling).
Indekking van ­aansprakelijkheid
Risico op het niet indekken van aansprakelijkheid
(waaronder ook de pensioenregeling).
COMPLIANCE
Risico dat het fonds niet voldoet aan relevante wet- en regelgeving,
interne gedragscode, beleid en procedures of ethische normen.
Compliance
Risico dat het fonds niet voldoet aan relevante wet- en regelgeving,
interne gedragscode, beleid en procedures of ethische normen.
(Financieel) toezicht
Risico dat het fonds niet voldoet aan (financieel) toezicht wet- en regelgeving
of rapportage-vereisten vanuit toezichthouders.
Naleving wet- en ­regelgeving
Risico dat het fonds niet of niet tijdig voldoet aan relevante wet- en regelgeving (waar onder Pensioenwet, AVG, FTK, Wft, IORP II).
Naleving beleid, ­procedures en ­overeenkomsten
Risico dat het fonds niet voldoet aan (eigen) beleid, procedures en ­overeen­komsten.
Integriteit
Risico dat de integriteit van het fonds wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers, andere aan het fonds verbonden personen, dan wel van de (mede)beleidsbepalers in het kader van wet- en regelgeving, maatschappelijke en door het fonds opgestelde normen.
Integriteit
Het risico dat niet voldaan wordt aan interne gedragscodes of ethische normen
en/of confrontatie (cf. SIRA) met belangenverstrengeling, corruptie (omkoping), omzeiling sanctieregelgeving, terrorismefinanciering, interne en externe fraude, cybercrime, niet moreel/ onethisch handelen, fiscale fraude, witwassen, voor­wetenschap en marktmisbruik.
Beloning
Risico dat het beloningen aanzetten tot het maken van keuzes die ongewenst, onverantwoord of niet in overeenstemming met normen en waarden zijn.
Arrow-prev Arrow-next