VERANTWOORDING EN TOEZICHT

Vertrouwenspersoon PME

In 2022 werd Adinda Lammens, verbonden aan het Nederlands Compliance instituut, aangesteld als vertrouwenspersoon van PME en zij heeft ook in 2023 die rol vervuld voor PME.

“Sinds 7 juli 2022 treed ik op als vertrouwenspersoon (hierna: VP) voor PME Pensioenfonds (hierna: PME). Als vertrouwenspersoon kan ik worden benaderd door bestuurders en verbonden personen om te sparren over ongewenste omgangsvormen, onregelmatigheden, integri­teitsincidenten of misstanden. Jaarlijks rapporteer ik in het jaarverslag over de verrichte werkzaamheden, de uitgebrachte adviezen en het aantal gesprekken. Daarnaast geef ik een vooruitblik voor het komend jaar.

De rol van vertrouwenspersoon

De belangrijkste taken van de vertrouwens­persoon zijn:

  • Opvangen, begeleiden en adviseren van de verbonden personen;
  • Voorlichten en informeren van de organisatie in kader van bewustwording en preventie;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
Terugblik op 2023

Activiteiten vertrouwenswerk bij PME

Op 23 juni 2023 ben ik aanwezig geweest bij de integriteitsworkshop voor het bestuur. De sessies en de interactie tussen de bestuursleden waren waardevol. Daarnaast heb ik voorbereidingen getroffen voor een integriteitssessie voor het bestuursbureau en de drie uitvoerend bestuurders op 19 september jl. over gewenste en ongewenste omgangsvormen. De betreffende bijeenkomst is verplaatst naar mei 2024.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders heb ik de huidige klokkenluidersregeling van PME beoordeeld en een nieuwe concept versie van de

klokkenluidersregeling gedeeld met het advies de nieuwe regeling spoedig vast te stellen.

Gesprekken 2023

In 2023 hebben geen gesprekken plaatsgevonden met verbonden personen over ongewenst gedrag dan wel vermoedens van onregelmatigheden, integriteitsincidenten of misstanden.

Nieuwsbrief

Tweejaarlijks versturen we de ‘Nieuwsbrief van de vertrouwenspersoon’. De eerste nieuwsbrief verstuurden we kort voor de zomer en de tweede begin januari 2024.

Vooruitblik vertrouwenswerk 2024 bij PME

Op 7 mei 2024 zal ik, samen met externe spreker Loes Wevers, een integriteitssessie over gewenste en ongewenste omgangsvormen ­verzorgen voor het bestuursbureau en de drie uitvoerend bestuurders van PME. Deze bijeenkomst biedt tevens de gelegenheid voor een hernieuw­de kennismaking met de medewerkers van het bestuursbureau en mijn rol en werk­zaam­heden als vertrouwenspersoon toe te ­lichten.

Tijdens de bijeenkomst wenst PME een concept regeling ‘ongewenst gedrag’ voor te kunnen leggen en input daarvoor van iedereen op te halen. Ik zal onze modelregeling ‘omgangsvormen’ delen en denk graag verder met PME mee over de inhoud van de betreffende regeling. Ik stel tot slot voor om aanvullend een klachtenprocedure voor ongewenste omgangsvormen op te stellen behorend bij het beleid/regeling (on)gewenst gedrag.”

Adinda Lammens
Vertrouwenspersoon PME
Arrow-prev Arrow-next