DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN

Beleggingsplan 2023

De strategische kaders en het strategisch beleggingsbeleid vormen de basis voor ons jaarlijkse beleggingsplan. Hierin leggen wij de norm­portefeuille voor dat jaar vast alsmede de afspraken met MN voor het portefeuillebeheer. Het beleggingsplan 2023 hield rekening met de opbouw van de renteafdekking. Voor 2023 is de rente­afdekking vastgesteld op 57,5%.

Het beleggingsplan 2023 gaat uit van uitbreiding van illiquide beleggingen (vastgoed, real assets, hoogrentende private bedrijfsleningen). Daarnaast is voorzien in de evaluatie en updates van verschillende strategieën en beleid, waar­onder verantwoord belastingbeleid, wijziging ­strategie infrastructuur equity, evaluatie De Betrokken Belegger (DBB)-strategie, strategie bewuste selectie aandelen opkomende landen en de strategie particuliere hypotheken.

Normportefeuille en feitelijke portefeuille

Strategische beleggingsportefeuille 2025 en normportefeuille begin en eind 2023
 Renteafdekking
Normportefeuille eind 2023
Normportefeuille begin 2023
Strategische portefeuille 2025
Omvang renteafdekking
57,5%
55,0%
60,0%
 
 
 
 
 Beleggingscategorieën
Normportefeuille eind 2023
Normportefeuille begin 2023
Strategische portefeuille 2025
Vastrentende waarden, matchingportefeuille
43,5%
45,0%
40,0%
Aandelen
29,6%
26,9%
25,0%
Vastrentende waarden, hoogrentend
11,5%
12,5%
15,0%
Vastgoed
6,2%
6,1%
10,0%
Private equity
6,8%
7,0%
5,0%
Real assets
2,4%
3,3%
5,0%
 
100%
100%
100%

De feitelijke beleggingsportefeuille eind 2023 en de verschuiving ten opzichte van eind 2022 is als volgt:

Feitelijke beleggingsportefeuille begin en eind 2023
Renteafdekking
Feitelijke portefeuille
eind 2023
Feitelijke portefeuille
eind 2022
Verschuiving*
Omvang renteafdekking
56,7%
53,2%
3,5%
Omvang valuta afdekking
 
 
 
US dollar
74,6%
74,9%
 
Britse pond
98,4%
102,1%
 
Japanse yen
101,5%
100,0%
 
 
 
 
 
Beleggingscategorieën
* er is sprake van afrondingsverschillen
Feitelijke portefeuille eind 2023
Feitelijke portefeuille eind 2022
 Verschuiving*
Vastrentende waarden, matchingportefeuille
45,6% 
45,3% 
0,3%
 
 
 
 
Returnportefeuille
54,4%
54,7%
-0,3%
Aandelen
26,2%
25,7%
0,5%
Vastrentende waarden, hoogrentend
12,7%
12,6%
0,1%
Vastgoed
6,3%
6,9%
-0,6%
Private equity
6,8%
7,1%
-0,3%
Real assets
2,4%
2,4%
0,0%
 
100%
100%
 

 

Verantwoord belastingbeleid

In 2017 formuleerde het bestuur van PME een aantal uitgangspunten. Daarnaast werden beleggingskaders gehanteerd die in ons strategisch beleggingskader waren beschreven. In 2023 hebben wij een zelfstandig verantwoord belastingbeleid bestuurlijk verankerd met zeven fiscale principes:

 1. In het belang van de deelnemer: het afdragen van een redelijk deel aan belastingen draagt bij aan een stabiele economie en maatschappij. Wij betrekken belastingen bij het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan, als onderdeel van de afweging tussen risico, rendement, kosten, beheersbaarheid en ­duurzaamheid.
 2. Minimale erosie van beleggingsrendementen: wij minimaliseren uitholling van beleggingsrendementen door belastingheffing door de toepassing van structuren die nodig zijn om via fondsen te kunnen beleggen in onderliggende activa. Wij streven er op die manier naar om bij fondsbeleggingen de belastingdruk van een directe investering zoveel mogelijk te benaderen.
 3. Logische fiscale structuren: wij beleggen via fiscale structuren die een logische en functionele opbouw hebben in relatie tot beleggen en beheer. Managers die afwijken van een dergelijke logische structuur zijn verplicht hun beslissing te onderbouwen.
 4. Transparante jurisdicties: wij maken gebruik van transparante jurisdicties. Dit betekent dat wij geen investeringen doen in landen die door de OESO zijn beoordeeld als ‘Partially Compliant’, ‘Non-Compliant’ of die geen rating hebben.
 5. Voldoen aan wet- en regelgeving: we ­voldoen te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving en de relevante internationale richtlijnen ten aanzien van belasting (bijvoorbeeld de OESO-richtlijnen). Hiermee antici­peren we op toekomstige wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Des­gevraagd zullen we, op basis van wettelijke gronden, volledige openheid geven aan de belastingautoriteiten. Wij zorgen ervoor dat dit ook geldt voor onze vermogens­beheerders.
 6. Transparant: we zijn transparant over de ­fiscale uitgangspunten en de uitvoering daarvan. Periodiek leggen wij verantwoording af over de naleving van de uitgangspunten in het belastingbeleid.
 7. Commitment van vermogensbeheerders en dienstverleners: wij vragen van vermogensbeheerders en dienstverleners om zich te committeren aan onze fiscale uitgangspunten.

Strategie bewuste selectie aandelen opkomende landen

In 2023 evalueerden wij de strategie bewuste selectie aandelen opkomende landen. De eva­luatieperiode had betrekking op de periode juli 2020 – juli 2023. In die periode hebben wij enkele aanpassingen in de strategie doorgevoerd, die invloed hebben gehad op de eva­luatie, zoals de uitsluiting van olie- en gasbedrijven (in september 2021), de uitsluiting van Rusland (in mei 2022) en de uitsluiting van aandelen in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet behalen uit het opwekken van energie uit thermische kolen (in mei 2022). Uit de eva­luatieperiode van 36 maanden blijkt dat de ­doelstellingen grotendeels zijn behaald:

 • de overrendementsdoelstelling van ten ­minste 400 basispunten is gerealiseerd
 • de customized benchmark heeft beter gepres­teerd dan de brede markt
 • de ESG-doelstellingen zijn gehaald (CO₂-uitstootintensiteitnam met 63,7% af t.o.v. 2015, de achterblijvers zijn volgens de ESG-rating uitgesloten en het SDI percentage is licht gestegen)
 • De uitvoeringsdoelstelling is niet gehaald. De kosten van de transitie naar deze strategie in 2020 zijn (nog) niet goedgemaakt. Dit houdt ook verband met de relatief korte evaluatieperiode.

De timing van deze evaluatie komt goed uit, omdat de bevindingen direct kunnen worden betrokken bij de verder uitwerking van de ­strategie voor de Portefeuille van morgen.

Strategie particuliere hypotheken

In 2022 vond de driejaarlijkse evaluatie van de strategie particuliere hypotheken plaats. In 2023 werden de bevindingen hiervan verwerkt in de strategie. Zo werd onder meer het klimaatplan hypotheken verwerkt in de strategie:

 • verkrijgen CO₂-data en inzichtelijk maken van klimaatrisico’s
 • informeren en faciliteren van consumenten over mogelijkheden om woning te verduur­zamen en
 • stimuleren van het gebruik van bouwdepots voor verduurzaming.

Verder wordt meer ingezet op sociaal incasseren, oftewel bij signalering van betalingsproblemen wordt vroegtijdig het gesprek aangegaan met consumenten om gedegen maatregelen te treffen en tijd te gunnen. Verder is de benodigde risicopremie opnieuw berekend en hoger vastgesteld, en is de doelstelling voor het percentage NHG Hypotheken verlaagd van 35% naar 25%.

Arrow-prev Arrow-next