JAARREKENING 2023

Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1 miljoen)

 
2023
 
2022
 
Kasstroom uit pensioenactiviteiten
       
Ontvangen premies
1.983
 
1.471
 
Ontvangen in verband met overdracht van rechten
159
 
194
 
Betaalde pensioenuitkeringen
(1.465)
 
(1.311)
 
Betaald in verband met overdracht van rechten
(78)
 
(209)
 
Betaalde pensioenuitvoeringskosten
(34)
 
(31)
 
Overige ontvangsten en uitgaven
(2)
 
(4)
 
Totale kasstroom uit pensioenactiviteiten
 
563
 
110
         
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
       
Verkopen en aflossingen van beleggingen
99.814
 
132.000
 
Ontvangen directe beleggingsresultaten
958
 
1.206
 
Aankopen van beleggingen
(101.267)
 
(133.342)
 
Betaalde kosten van vermogensbeheer
(67)
 
(62)
 
Totale kasstroom uit beleggingsactiviteiten
 
(562)
 
(198)
         
Netto kasstroom
 
1
 
(88)
Koers- en omrekenverschillen op liquide middelen
 
-
 
-
         
Mutatie in geldmiddelen
 
1
 
(88)
         
De mutatie in geldmiddelen bestaat uit de volgende balansposten
2023
 
2022
 
Stand per einde boekjaar
 
159
 
158
Stand per einde vorig boekjaar
 
158
 
246
         
Mutatie in geldmiddelen
 
1
 
(88)
Arrow-prev Arrow-next