DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN

Portefeuille van morgen

In 2022 hebben wij de eerste stappen gezet naar een nieuwe aanpak om bedrijven te selec­teren die in de beleggingsportefeuille worden opgenomen. Het doel is om beleggingskeuzes te maken die passen bij onze identiteit. We kijken hierbij naar een goede verhouding tussen risico, rendement en duurzaamheid. In onze keuzes houden wij rekening met de opvattingen en voorkeuren van deelnemers. Iedere belegging in onze portefeuille zou uitlegbaar moeten zijn en moeten bijdragen aan verduurzaming van de economie en maatschappij. Oftewel, een portefeuille voor vandaag, voor morgen en voor overmorgen. Daarbij streven wij naar een beleggingsportefeuille met focus; een portefeuille met een beperkter aantal beleggingstitels dan gangbaar is, omdat we hiermee op een betere manier een goede verhouding tussen risico, rendement en duurzaamheid kunnen nastreven.

In 2022 hebben we ons gericht op de uitwerking van de voor PME relevante ESG thema’s en ­bijbehorende ambities. In 2023 hebben wij deze thema’s en ambities vertaald in een ESG-raamwerk voor selectie van aandelen die passen ­binnen onze portefeuille.

Selectieraamwerk aandelen

Het selectieraamwerk aandelen is ontwikkeld en ingestoken vanuit onze wens om de portefeuille te verduurzamen. Daarom kiezen we voor bedrijven die op de goede weg zijn, maar die nog een duwtje in de rug nodig hebben. Dat betekent dus niet dat alle bedrijven in de portefeuille op dit moment al volledig duurzaam zijn, maar dat deze bedrijven de juiste intenties hebben en niet ondermaats scoren op relevante ESG-thema’s. Daarnaast is de wens om minder te leunen op generieke ESG-ratings en de screening meer te laten aansluiten bij onze eigen relevante ESG-thema’s en bijbehorende ambities.

Dit heeft geleid tot de keuze van specifieke ESG indicatoren. Deze indicatoren beoordelen wij als voldoende passend en meetbaar, en zijn bovendien goed toepasbaar op aandelen. Daarnaast beoordelen we deze indicatoren als voldoende ten aanzien van databeschikbaarheid en data­kwaliteit. De gekozen drempelwaarden zorgen ervoor dat achterblijvers op belangrijke en meetbare thema’s worden uitgesloten. En er wordt minder gestuurd op de totale ESG score; een slechte performance op de voor ons relevante thema’s kan niet meer gecompenseerd worden met een goede performance op andere thema’s.

Het ontwikkelen van een selectieraamwerk is een eerste stap van het proces om te komen tot de Portefeuille van morgen. Een volgende stap is de constructie van de aandelenportefeuille, bestaande uit een ESG-indexportefeuille en een focus-portefeuille. Eind 2023 stelden wij een risico- en doelstellingenkader vast voor de constructie van de aandelenportefeuille, inclusief een beoogd ingroeipad. Dit resulteert onder meer in een uitvoeringsbenchmark, een set aan bedrijven waaruit de beheerder van de focus-portefeuille op basis van een grondige kwalitatieve analyse de beste namen selecteert. De geselecteerde bedrijven vormen gezamenlijk de uiteindelijke focus-portefeuille.

Kwalitatieve analyses in de focus-portefeuille

Wij kiezen er bewust voor om in de focus-portefeuille een kwalitatieve toets op bedrijven toe te voegen aan het selectieproces, bovenop de bestaande kwantitatieve screenings. Met name voor duurzaamheidsdata geldt namelijk dat deze vaak terugkijkend zijn, maar niet altijd iets zegt over toekomstige doelstellingen of strategieën van ondernemingen. Daarnaast zijn er voor sommige thema's nog onvoldoende data beschikbaar, waardoor een gedegen kwantitatieve screening op basis van ESG-data niet altijd mogelijk is. PME heeft al ervaring met dergelijke kwalitatieve beoordelingen door beheerders. Zo wordt dit in de bestaande DBB-portefeuille (De Betrokken Belegger-portefeuille) reeds ­toegepast.

Voor elk aandeel in de focus-portefeuille moet de beheerder dus duidelijk gaan onderbouwen waarom het bedrijf past bij de overtuigingen en ambities van PME. Hierbij wordt zowel gekeken naar het duurzaamheids¬profiel van bedrijven, als het bedrijfseconomisch profiel.

Met betrekking tot duurzaamheid gaat de beheerder bedrijven beoordelen op de impact die ze met hun activiteiten hebben op economie en maatschappij, én op de mate waarin bedrijven hun activiteiten uitvoeren op een wijze die bijdraagt aan het bereiken van de ESG ambities en doelstellingen van PME. De beheerder maakt hierbij de aansluiting met de ESG thema's en ambities van PME, zoals deze in het selectie­raamwerk zijn gedefinieerd. Met andere woorden: bedrijven worden niet alleen geselecteerd op basis van wat ze doen, maar ook op basis van hoe ze dit vervolgens uitvoeren. Bedrijven worden ook via de as van het bedrijfseconomisch profiel beoordeeld. Daarmee kan de beheerder een inschatting maken hoe bedrijven scoren op onderwerpen als de financiële prestaties, schuldpositie en liquiditeitspositie, en of er sprake is van een bedrijfsmodel dat houdbaar is en kansen biedt voor de lange termijn. Indien een bedrijf aan alle richtlijnen voldoet, zowel op het gebied van duurzaamheid als bedrijfseconomische, kan de beheerder ervoor kiezen om het bedrijf op te nemen in de focus-portefeuille.

Eind 2023 is deze strategie voor deze focus-portefeuille vastgesteld. Op dit moment zijn wij op zoek naar een beheerder van de portefeuille, die past bij de beleggingsovertuigingen en identiteit van PME. Wij verwachten in de loop van 2024 dit selectieproces af te ronden.

Arrow-prev Arrow-next