DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN

Ambities en doelen

PME betaalt het grootste deel van de pensioenen uit beleggingsopbrengsten. Wij willen onze financiële doelstellingen in het vermogensbeheer realiseren op een manier die bijdraagt aan een wereld die toekomstbestendig, rechtvaardig en leefbaar is. Bijvoorbeeld in een wereld die niet verder opwarmt. In een wereld waar mensen niet op de vlucht zijn voor droogte, over­stromingen of honger. Een stabiel en goed ­rendement vraagt om een stabiele wereld.

De financiële doelstelling van ons beleggings­beleid wordt concreet gemaakt in een benodigd lange termijn overrendement van ten minste 1,5% per jaar. Dit is onderbouwd met een ALM-studie. Dit betekent dat het gemiddelde rendement op de beleggingen op lange termijn jaarlijks tenminste gemiddeld 1,5% per jaar hoger moet zijn dan het rendement op de pen­sioenverplichtingen. Deze overrendementsdoelstelling vop de beleggingen is uitgewerkt naar specifieke overrendementsdoelstellingen per beleggingscategorie, voor aandelen is deze bijvoorbeeld ten minste 3%.

Wij maken beleggingskeuzes die passen bij onze identiteit. We kijken naar een goede verhouding tussen risico, rendement, kosten, complexiteit, illiquiditeit en duurzaamheid. Iedere belegging in onze portefeuille zou uitlegbaar moeten zijn en moeten bijdragen aan verduurzaming van de economie en maatschappij. Daarom streeft PME naar een beleggings­portefeuille met een beperkter aantal beleggingstitels dan gangbaar is. De portefeuille houdt daarbij rekening met de opvattingen en voorkeuren van deelnemers.

Het beperken van klimaatverandering en het bevorderen van de energietransitie vinden wij van groot belang. Nu en in de toekomst. Dit sluit aan bij de wensen van onze deelnemers en werkgevers. Zij zijn zich ervan bewust dat de sector alleen kan floreren bij een betrouwbare en duurzame energievoorziening. Juist uit onze sector komen veel technologische innovaties voort die bijdragen aan een leefbaar klimaat.

In het Klimaatplan PME legden wij de volgende doelstellingen vast:

  • In 2030 is de absolute CO₂ uitstoot van zowel onze beleggingen in aandelen als bedrijfs­obligaties 50 procent minder dan in 2019. We kijken hierbij naar de absolute scope 1- en scope 2-uitstoot op basis van EVIC.
  • In 2050 heeft de beleggingsportefeuille ­netto-nul CO₂-uitstoot.
  • Ruim voor 2030 zijn alle vastgoedbeleggingen in lijn met de afspraken van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken.
  • Eind 2030 ligt de CO₂-uitstoot per vierkante meter vastgoed 40 procent lager dan in 2020.
  • In 2025 heeft PME 3 miljard euro aan impact­investeringen.
  • In 2025 hebben we 1,2 miljard euro ‒ het bedrag dat vrijkwam door de verkoop van beleggingen in producenten van olie en gas ‒ opnieuw belegd in investeringen met een positieve impact op de transitie naar duurzame energie.
  • Uiterlijk in 2040 zijn alle infrastructuur­beleggingen en private-equity-beleggingen in lijn met de afspraken van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken.

Duurzaam beleggen heeft niet alleen betrekking op klimaat, maar ook op andere onderwerpen. Afname van biodiversiteit bijvoorbeeld, die sterk samenhangt met klimaatverandering. Maar ook met land- en oceaangebruik, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en invasieve exoten. Naast deze ecologische onderwerpen kijkt PME ook naar sociale uitdagingen. Het respecteren van mensenrechten bijvoorbeeld en het belang van een leefbaar loon.

Met de keuzes die wij maken op het gebied van duurzaam beleggen willen wij daadwerkelijk impact hebben. Dat doen we onder meer met impactinvesteringen. Het doel daarbij is om met deze investeringen een positieve, meetbare impact op het gebied van milieu- en sociale factoren te bewerkstelligen, samengaand met een adequaat financieel rendement. Hierbij gaat het zowel om (een bijdrage aan) oplossingen voor maatschappelijke problemen, alsook om het voorkomen daarvan.

Wij stellen hoge eisen aan de mate waarin beleggingen en de uitvoering ervan beheerst worden. Wij willen het overrendementsdoel ­realiseren op een manier die uitlegbaar en transparant is, tegen een acceptabel kostenniveau en met niet meer risico en complexiteit dan nodig is. Het nemen van bewuste en beheersbare risico’s die voldoende gecompenseerd worden, is hierbij leidend.

Uitvoeringskosten dienen in verhouding te staan tot de meerwaarde van de verwachte opbrengsten. Wij stimuleren verantwoorde beloningsstructuren bij marktpartijen waaraan wij uit­besteden.

Arrow-prev Arrow-next