JAARREKENING 2023

Actuariële analyse

(bedragen x € 1 miljoen)

   
2023
2022
 
De actuariële resultaten over het verslagjaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:    
 
Ontvangen premies
2.030
 
1.792
 
 
Opslagen
(130)
 
(133)
 
 
Pensioenopbouw
(1.520)
 
(2.167)
 
 
Resultaat op premie
 
380
 
(507)
           
 
Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds
4.293
 
(14.900)
 
 
Wijziging rentetermijnstructuur
(1.518)
 
18.516
 
 
Interesttoevoeging
(1.495)
 
297
 
 
Resultaat op interest
 
1.280
 
3.913
           
 
Resultaat op toeslagen
 
(1.560)
 
(3.369)
 
Resultaat op sterfte
 
31
 
58
 
Resultaat op arbeidsongeschiktheid
 
(24)
 
(32)
 
Resultaat op kosten
 
5
 
4
 
Resultaat op waardeoverdrachten
 
(7)
 
2
           
 
Resultaat op schattingswijzigingen
 
-
 
(396)
 
Resultaat op actuariële grondslagen
 
(20)
 
-
 
Resultaat op overige resultaten
 
(48)
 
44
 
Saldo van baten en lasten
 
37
 
(283)
 
De actuariële analyse wordt hierna toegelicht.

Resultaat op premie
De ontvangen premie ten behoeve van de pensioenopbouw bedraagt in 2023 27,98% (2022: 27,98%) van de pensioengrondslag voor de verplichte regeling. De opslagen bestaan uit risicopremies voor ­overlijden en arbeidsongeschiktheid en de opslag voor administratiekosten.

Resultaat op interest
Het positieve rendement op de beleggingen heeft geleid tot een positief resultaat van € 4.293 miljoen.
Door de daling van de marktrente neemt de voorziening pensioenverplichtingen met € 1.679 miljoen
toe, hetgeen een negatief resultaat is. Het effect van de UFR-wijziging is afzonderlijk bepaald op basis van de marktrente per 31 december 2023 en zorgt voor een daling van de voorziening met € 161 miljoen. Per saldo is het resultaat op wijziging rentetermijnstructuur € 1.518 miljoen negatief. Door de ­positieve 1-jaarsrente in 2023 is het resultaat van de interesttoevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen € 1.495 miljoen negatief. In totaal ontstaat dus een positief resultaat op interest van € 1.280 miljoen.

Resultaat op toeslagen
In het boekjaar is een toeslag verleend op 1 januari 2024 met 3,26%. Dit resulteert in een negatief ­resultaat op toeslagverlening van € 1.560 miljoen.

Resultaat op sterfte
Het resultaat op sterfte laat zien in hoeverre de werkelijke sterfte afwijkt van de verwachte sterfte, die is opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. In 2023 is er sprake van een positief resultaat op sterfte. De werkelijke sterfte was hoger dan de verwachte sterfte. De werkelijke sterfte kan worden gedekt uit de aanwezige middelen.

Resultaat op arbeidsongeschiktheid
Het resultaat op arbeidsongeschiktheid ontstaat door het verschil tussen de ontvangen premies voor arbeidsongeschiktheid en de benodigde lasten in verband met nieuwe arbeidsongeschiktheidsgevallen. In 2023 is het resultaat op arbeidsongeschiktheid negatief.

Resultaat op kosten
Het resultaat op kosten bestaat enerzijds uit de beschikbare vergoedingen in de premies voor kosten en de vrijval voor kosten uit de voorziening en anderzijds uit de werkelijk gemaakte kosten. In 2023 zijn de beschikbare bedragen voor kosten voldoende om de werkelijk gemaakte kosten te dekken.

Resultaat op waardeoverdrachten
Het resultaat op waardeoverdrachten ontstaat door de verschillen tussen de ontvangen en betaalde
middelen voor de inkomende en uitgaande waardeoverdracht en de vrijval en de toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen in verband met de waardeoverdrachten. De berekening van de individuele overdrachtswaarde vindt plaats op basis van een vaste wettelijk voorgeschreven rekenrente van 2,472% voor 2023. Deze rente is vergelijkbaar met de gemiddelde marktrente van de pensioenverplichtingen. Afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers met de individuele waardeoverdrachten kan dan zowel een kleine winst als een klein verlies ontstaan voor het pensioenfonds.

Resultaat op actuariële grondslagen
Door aanpassingen van de actuariële grondslagen of methoden in het verslagjaar is er negatief resultaat van € 20 miljoen. De onvoorwaardelijke verhoging van de pensioengrondslag van arbeidsongeschikten is verhoogd van 2% naar 2,75%, hiervan is het resultaat € 23 miljoen negatief. En met ingang van 1 januari 2024 is het opbouwpercentage verhoogd van 1,815% naar 1,875%. Hierdoor stijgt de toekomstige
pensioenopbouw van arbeidsongeschikten. En de stijging van de franchise per 1 januari 2024 zorgt voor een daling van de toekomstige opbouw. De verhoging van de pensioenopbouw en de stijging van de franchise hebben tezamen een positief resultaat van € 3 miljoen. Het totale resultaat op actuariële grondslagen is dan € 20 miljoen negatief.

Resultaat op overige resultaten
Binnen dit resultaat zijn een aantal verschillende posten opgenomen. Voor 2023 bestaat deze uit met name een negatief resultaat op herschikken van € 24 miljoen. Dit betreft hoofdzakelijk het actuarieel resultaat op vervroeging / uitstel of uitruil van pensioenen. Voorts is het resultaat op diverse correcties onder het resultaat op overige resultaten opgenomen.
 
Arrow-prev Arrow-next