Financiële positie: Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de financiële graad­meter van een pensioenfonds

Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de financiële graad­meter van een pensioenfonds. Het is de verhou­ding tussen het pensioenvermogen en de pensioen­verplichtingen van een fonds. De waarde van de verplichtingen berekend op basis van de door DNB voorgeschre­ven rentetermijn­structuur (RTS) is het bedrag dat PME nu in kas moet hebben om de toegezegde pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren. Voor beleids­beslissingen over de rente­afdekking of bij collectieve waarde­overdrachten is deze dekkings­graad een belangrijke graadmeter. De actuele dekkingsgraad is 98,9% op 31 december 2019 (31 december 2018: 97,7%).

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden per maandeinde over de laatste twaalf maan­den. Deze beleidsdekkingsgraad is leidend bij verschillende beleidsbeslissingen, zoals voor het wel of niet uitvoeren van individuele waardeoverdrachten of voor de bepaling of de buffers van het pensioenfonds voldoende zijn. De beleidsdekkingsgraad daalde van 101,3% eind 2018 naar 96,9% eind 2019.

Dekkingsgraad­ontwikkeling 2019

De actuele dekkingsgraad steeg 1,2 procentpunt in 2019 van 97,7% naar 98,9%. De hoogte van de marktrente en de rendementen op de beleggingen beïnvloeden in belangrijke mate de dekkingsgraad.


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2019. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next