Betaalbaar pensioen

 

Deelnemers hebben hun geld aan ons toevertrouwd.
Uit iedere ingelegde euro willen we zoveel mogelijk waarde halen in termen van kwaliteit en rendement.
We willen steeds meer doen tegen steeds lagere kosten.

Premie

Werkgevers betalen pensioenpremie. Een deel van deze premie mogen zij inhouden op het salaris van de werknemers. De pensioenpremies worden belegd om rendement te behalen. De premies alleen zijn namelijk lang niet voldoende om alle toegezegde pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

In 2022 is de premie voor de basispensioenregeling 27,98% van de pensioengrondslag (2021: 27,59%). Deze verhoging van het premiepercentage is overeengekomen door sociale partners . Van de premie wordt maximaal 10,89% van de pensioengrondslag ingehouden op het salaris van de werknemer. In totaal betaalden de bij PME aangesloten werkgevers in totaal € 1,792 miljard aan premie.

Wij hanteren een strikt incassobeleid. Wordt de premienota niet op tijd betaald, dan ontvangt de werkgever een herinnering, gevolgd door een aanmaning. Bij uitblijven van de betaling na een aanmaning, kan de vordering overgedragen worden aan de gerechtsdeurwaarder of het incassobureau. Wij monitorden het verloop van de premiebetalingen in 2022 nauwlettend en constateerden dat werkgevers in de sector in 2022 goed in staat waren aan hun verplichtingen te voldoen. Eind 2022 had PME 3 dossiers (eind 2021: 15) overgedragen aan een deurwaarder ter waarde van € 6 miljoen (eind 2021: € 7,5 miljoen). De overgedragen dossiers hadden allemaal betrekking op vorderingen uit 2021.  

Beleggen

Wij streven naar een zo goed mogelijk en betaalbaar pensioen voor onze deelnemers. Om dit doel te bereiken is het nodig om het pensioenvermogen te beleggen. De pensioenpremies alleen zijn onvoldoende voor de (toekomstige) pensioenuitkeringen. Voor algemene informatie over het beleggingsbeleid van PME www.pmepensioen.nl/overpme/beleggen.

Ons beleggingsproces ziet er als volgt uit:

Draai je mobiel naar landscape om de afbeelding te bekijken.

De portefeuille beleggingen eind 2022 bestond uit de volgende beleggingscategorieën:

Beleggingsrendement

Het rendement van de beleggingsportefeuille van PME over 2022 is uitgekomen op -23,3%. Dit historisch negatieve rendement is een direct gevolg van een snel gestegen rente in 2022.

Het gemiddelde beleggingsrendement van PME over de afgelopen vijf jaar is vanwege het sterk negatieve rendement in 2022 gedaald van 7,2% naar 0,7%.

Ook het gemiddelde beleggingsrendement van PME over de afgelopen tien jaar daalt hierdoor van 7,8% naar 3,7%. Over de afgelopen jaren was het beleggingsresultaat als volgt:

Beleggen in Nederland

Wij staan positief tegenover het beleggen van pensioengelden in Nederland om bij te dragen aan de economische groei in eigen land. Die groei is goed voor bedrijven en de werkgelegenheid en daarmee voor de aangesloten werkgevers en deelnemers. Uiteraard blijft bij het beleggen in Nederland het doel van een goed rendement tegen een beperkt risico voorop staan. In de volgende tabel zijn de beleggingen in Nederland opgenomen. Zo’n 15,8% van de beleggingsportefeuille is in Nederland belegd (€ 7,8 miljard). 

Wij beleggen in Nederlandse staatsobligaties en aandelen en obligaties van Nederlandse bedrijven. De aandelen en bedrijfsobligaties in onze portefeuille zijn onder andere van de bedrijven ASML Holding NV, Koninklijke DSM NV, Wolters Kluwer NV, Heineken NV en ING Groep NV.

Andere voorbeelden van beleggingen in Nederland zijn de Nederlandse woningenmarkt en in Nederlandse hypotheken. Binnen de Nederlandse woningenmarkt richten wij op het thema betaalbare huisvesting in de vrije sector, waarbij voornamelijk in het middelhoge huursegment wordt geïnvesteerd. Voorbeeld van projecten die in 2022 zijn opgeleverd of waarvan de bouw is gestart in 2022 zijn 123 duurzame appartementen in twee complexen van project Maestro. Een sloop-nieuwbouwtraject van een oud verzorgingstehuis in Den Haag Zuidwest. Het project zet in op zowel betaalbare middenhuur als levensloopbestendige appartementen.

Ook zetten wij ons in op Nederlandse startende technologiebedrijven en scale up’s met groeipotentieel (private equity). Door te beleggen in Innovation Industries en DeepTechXL zijn wij in staat om een impuls te geven aan de eigen sector. Het investeringsfonds Innovation Industries werkt bijvoorbeeld samen met drie technische universiteiten in Nederland en een aantal Nederlandse hightech bedrijven uit onze achterban. En DeepTechXL is ontstaan door de samenwerking tussen bedrijven zoals ASML en Philips, kennis­instelling TNO en de Brabantse Ontwikkelings­maatschappij. De geselecteerde bedrijven in nieuwe technologie krijgen door deze investerings­fondsen toegang tot financiering waardoor zij de kans krijgen uit te groeien tot succesvolle bedrijven die zorgen voor economische groei en werkgelegenheid in Nederland. Voorbeelden van technologiebedrijven waarin wij beleggen zijn SMART Photonics, Microsure, en Effect Photonics.

Beleggingen wereldwijd

 

Uitvoeringskosten

De totale uitvoeringskosten van PME daalden van € 398,2 miljoen (2021) naar € 295,7 miljoen (2022). De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor vermogensbeheer. 

Kosten voor pensioenbeheer

Ook de absolute kosten voor pensioenbeheer zijn in 2022 ten opzichte van 2021 gedaald. In 2021 waren de kosten relatief hoog vanwege de overgang van het pensioenbeheer naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie. De kosten uitgedrukt in een kostprijs per deelnemer voor het pensioenbeheer daalden van € 137 (2021) naar € 100 in 2022.

De reguliere kosten pensioenbeheer zijn gedaald van € 37,2 miljoen in 2021 naar € 31,0 miljoen in 2022. Deze daling is vooral het gevolg van de overgang van onze pensioenuitvoering van MN naar TKP. In 2022 zijn kosten gemaakt voor de voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel. De kosten van deze voorbereidingen worden vanaf 2022 tot overgang naar het nieuw pensioenstelsel inzichtelijk gemaakt onder de incidentele projectkosten (2022: € 1,2 miljoen). In aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel verwachten we een tijdelijke stijging van het totale kosten voor het pensioenbeheer vanwege de project- en implementatiekosten. Na invoering en implementatie van het nieuwe pensioenstelsel verwachten we dat de kosten structureel lager zijn dan het huidige kostenniveau. Deze verwachte daling is vanwege een vereenvoudiging van de regeling en het minder behoefte hebben aan (actuarieel) advies. Wel nemen de kosten voor communicatie en klantbediening mogelijk toe door nieuw eisen die aan de communicatie en keuzebegeleiding worden gesteld in het nieuwe pensioenstelsel.

Kosten voor vermogensbeheer

Uitgedrukt als percentage van het gemiddeld belegd vermogen daalden in 2022 de vermogensbeheerkosten van 0,572% (2021) naar 0,485% in 2022.

Bij het vermogensbeheer maken we altijd een integrale afweging tussen rendement, risico en kosten. Om die reden moeten de vermogens­beheer­kosten altijd in relatie worden gezien tot het beoogde rendement en risico. De totale vermogensbeheerkosten kwamen uit op € 261,5 miljoen (2021: € 352,0 miljoen). Dit betekent een daling van de totale absolute kosten. Dit wordt veroorzaakt door:

  • de daling van het totaal belegd vermogen;
  • minder prestatieafhankelijke kosten.

Dit is een beknopte versie van het PME jaarverslag 2022. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next