Betaalbaar pensioen

Deelnemers hebben hun geld aan PME toevertrouwd. Uit elke ingelegde euro wil PME zoveel mogelijk rendement halen tegen zo laag mogelijke kosten én tegen een verantwoord risico.

Premie

Werkgevers betalen pensioenpremie. Een deel van deze premie mogen zij inhouden op het salaris van de werknemers. De pensioenpremies worden belegd om rendement te behalen. De premies alleen zijn namelijk lang niet voldoende om alle toegezegde pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

In 2021 is de premie voor de basispensioenregeling 27,59% van de pensioengrondslag (2020: 22,7%). Deze verhoging van het premiepercentage is eind 2020 overeengekomen door sociale partners en is gefinancierd vanuit de vrijval van de VPL-premie die tot en met 2020 nog werd geheven. Van de premie wordt maximaal 10,89% van de pensioengrondslag ingehouden op het salaris van de werknemer. In totaal betaalden de bij PME aangesloten werkgevers in totaal € 1,673 miljard aan premie.

Wij hanteren een strikt incassobeleid. Wordt de premienota niet op tijd betaald, dan ontvangt de werkgever een herinnering, gevolgd door een aanmaning. Bij uitblijven van de betaling na een aanmaning, kan de vordering overgedragen worden aan de gerechtsdeurwaarder of het incassobureau. In verband met de onzekere economische situatie van veel werkgevers als gevolg van de uitbraak van de coronapandemie, versoepelden wij in 2020 tijdelijk het incassobeleid door onder meer de betalingstermijn te verruimen en het voor werkgevers makkelijker te maken een betalingsregeling te treffen. In de loop van 2020 keerde het beleid weer terug naar de reguliere betaal- en herinneringstermijnen. Ondanks de voortdurende pandemie waren in 2021 geen versoepelingen van het incassobeleid nodig.

Beleggen

Wij streven naar een zo goed mogelijk en betaalbaar pensioen voor onze deelnemers. Om dit doel te bereiken is het nodig om het pensioenvermogen te beleggen. De pensioenpremies alleen zijn onvol¬doen¬de voor de (toekomstige) pensioenuitkeringen. Voor algemene informatie over het beleggingsbeleid van PME https://www.pmepensioen.nl/beleggen.

De portefeuille beleggingen eind 2021 bestond uit de volgende beleggingscategorieën:

Beleggingsrendement

Het rendement bedroeg over 2021 3,9%.

Het gemiddelde beleggingsrendement van PME over de afgelopen vijf jaar komt uit op 7,2%. Het gemiddelde beleggingsrendement van PME over de afgelopen tien jaar komt uit op 7,8%.

Beleggen in Nederland

Wij staan positief tegenover het beleggen van pensioengelden in Nederland om bij te dragen aan de economische groei in eigen land. Die groei is goed voor bedrijven en de werkgelegenheid en daarmee voor de aangesloten werkgevers en deelnemers. Uiteraard blijft bij het beleggen in Nederland het doel van een goed rendement tegen een beperkt risico voorop staan. In de volgende tabel zijn de beleggingen in Nederland opgenomen. Zo’n 13,9% van de beleggingsportefeuille is in Nederland belegd (8,9 miljard).

Beleggingen wereldwijdUitvoeringskosten

De totale uitvoeringskosten van PME stegen van € 316 miljoen (2020) naar € 398,2 miljoen (2021). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor vermogensbeheer.

De absolute kosten voor pensioenbeheer stegen ook. De kosten uitgedrukt in een kostprijs per deelnemer voor het pensioenbeheer nam toe van € 119 (2020) naar € 137 in 2021. Deze stijging in 2021 wordt veroorzaakt door de overgang van het pensioenbeheer van PME naar een nieuwe uitvoerder. Deze stijging van de kosten is eenmalig. De reguliere kosten voor pensioenbeheer daalden juist van € 119 naar € 110. Echter als gevolg van de incidentele kosten is het totale kostenniveau gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De eenmalige kosten voor de overgang naar de nieuwe uitvoerder bedroegen in 2021 in totaal € 9 miljoen. Uitgedrukt in een bedrag per deelnemer (actieve deelnemers en gepensioneerden) is dit € 27,-. Met de overgang naar TKP wordt vanaf 2022 een verlaging van de reguliere kosten voor pensioenbeheer gerealiseerd van zo’n € 25,- per deelnemer.

Uitgedrukt als percentage van het gemiddeld belegd vermogen stegen in 2021 de vermogensbeheerkosten van 0,49% (2020) naar 0,57% in 2021. Bij het vermogensbeheer maken we altijd een integrale afweging tussen rendement, risico en kosten. Om die reden moeten de vermogensbeheerkosten altijd in relatie worden gezien tot het beoogde rendement en risico. De totale vermogensbeheerkosten kwamen uit op € 352,0 miljoen (2020: € 276,4 miljoen). Dit betekent een forse stijging van de totale absolute kosten. Dit wordt veroorzaakt door:

• de stijging van het totaal belegd vermogen;

• meer prestatieafhankelijke kosten (bij een hoog rendement zijn ook de kosten hoger).

Op onze website geven wij een toelichting op de prestatieafhankelijke kosten.


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2021. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next